7
8
16
31
22
23
247
24
22
26
27
دستگاه حضور و غیاب
29
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

دستگاه حضور و غیاب تایگر مدلT-98761

دستگاه حضور و غیاب تایگر مدلT-38775

دستگاه حضور و غیاب تایگر مدل T-38775

دستگاه حضور و غیاب تایگر مدل T-98762

دستگاه حضور و غیاب تایگر مدل T-38787

دستگاه حضور و غیاب تایگر مدل T-38785

دستگاه حضور و غیاب تایگر مدل T-98941

دستگاه حضور و غیاب تایگر مدل T-88411

دستگاه حضور و غیاب تایگر مدل T-98711

دستگاه حضور و غیاب تایگر مدل T-98511

دستگاه حضور و غیاب تایگر مدل T-98741

دستگاه حضور و غیاب تایگر مدل T-98710

دستگاه حضور و غیاب K14، اثر انگشتی و کارتی – بدون باتری داخلی

دستگاه حضور و غیاب UFACE302، تشخیص چهره، اثر انگشتی و کارتی

دستگاه حضور و غیاب T200، تشخیص چهره، اثرانگشت و کارتی

دستگاه حضور و غیاب MB30، تشخیص چهره، اثر انگشتی و کارتی

دستگاه حضور و غیاب F22، اثر انگشتی و کارتی

دستگاه حضور و غیاب ZKTeco LX14، اثر انگشتی

دستگاه حضور و غیاب ZKTECO UF100، تشخیص چهره، اثر انگشت و کارتی

دستگاه حضور و غیاب تایگر مدل T-38321

دستگاه حضور و غیاب تایگر مدل T-283011

دستگاه حضور و غیاب مدل T-38774

دستگاه حضور و غیاب تایگر مدل T-38784

دستگاه حضور و غیاب تایگر مدل T-38788