دستگاه حضور غیاب WL20
دستگاه حضور غیاب WL20
دستگاه حضور غیاب WL20
دستگاه حضور غیاب WL20
پیکربندی دستگاه حضور غیاب WL20
دستگاه حضور غیاب WL20
دستگاه حضور غیاب WL20
دستگاه حضور غیاب WL20
دستگاه حضور غیاب WL20
پیکربندی دستگاه حضور غیاب WL20

دستگاه حضور و غیاب تشخیص چهره، اثر انگشت و کارت G3 Plus ساخت شرکت ZKTECO یکی از قدرتمندترین دستگاه ها در میان نمونه های مشابه است. از این دستگاه می توان به منظور ثبت ورود و خروج افراد در یک ساختمان یا مجموعه و همچنین احراز هویت افراد و کنترل دسترسی کارکنان به بخش های مختلف یک سازمان یا مجموعه استفاده کرد. این دستگاه قابلیت تشخیص چهره، اثر انگشت، شناسه، کارت و یا ترکیبی از آنها را داراست.